Næste trækning om:
06
DAGE
01
TIMER
21
MIN
01
SEK
Info

Vilkår for spil via MobilePay

Generelt om spillet – herunder definitioner
1)  Varelotteriet er et spil, hvor en deltager spiller på et eller flere lodnummer/lodnumre, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme lodnummer/lodnumre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 8, 9 og 16, og så længe lodnumrene udbydes af Varelotteriet.
2)  Spillet er delt op i to halvårlige lotterier (serier), der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hver serie er yderligere delt op i to sæsoner (sæson A og B). Hver sæson er opdelt i seks trækninger (1. – 6. trækning) hver med sin særskilte udtrækningsdato (2 trækninger per måned). En spilleperiode kan gælde for 1 trækning op til enten 6 trækninger i pågældende sæson eller op til 12 trækninger i den pågældende serie.
Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt trækning og efterfølgende spilleperioder samt prisen for hver spilleperiode kan ses på Spille- og gevinstplanen her.
Varelotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af trækninger, antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodnumre kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb.
Xtra Chancen kan tilkøbes for 25 kr. pr. sæson til et eksisterende lodnummer. Udtrækningen af Xtra Chancen foregår i forbindelse med Varelotteriets 3. trækning.
Xtra Chancen udtrækkes som en separat trækning, hvormed en spiller principielt både kan vinde præmier for 3. trækning samt gevinster fra Xtra Chancen, såfremt Xtra Chancen er tilkøbt til det pågældende lod.
Idet Xtra Chancen dermed er et valgfrit tilkøb til et eksisterende lod, kan en spiller også vælge ikke at spille på Xtra Chancen på et i forvejen indkøbt lodnummer. I fald det pågældende lodnummer udtrækkes med Xtra Chancen gevinst, og spilleren ikke har købt Xtra Chancen til sit nummer, betragtes præmien som ikke vundet, idet Xtra Chance loddet ikke har været aktivt.
3)  Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet via MobilePay, at spilleren tiltræder Varelotteriets vilkår for spil via MobilePay. Dette gøres i forbindelse med bestilling af spil. Nærværende vilkår gælder alene for spil via MobilePay. (Vilkår fra andre typer elektronisk spil - eksempelvis via BS – Betalingsservice kan læses her).
4)  Ved deltagelse via lodnumre, der købes via MobilePay, foregår betaling via det til købet tilknyttede mobiltelefonnummer og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Spillerens lodnummer/lodnumre fremgår af kvittering sendt fra Varelotteriet til det mobiltelefonnummer, hvor fra bestilling er foretaget. Her fremgår ligeledes, hvilke lodder en spiller har købt Xtra Chancen til, samt for hvilken periode de tilkøbte Xtra Chance lodder er aktive. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at spillerens indkøb stemmer overens med spillerens ønsker for deltagelse i Varelotteriet samt Xtra Chancen.

Deltagelse i Varelotteriet via MobilePay kan både foregå som enkeltkøb eller som en abonnementsaftale. Det vil fremgå på spillerens kvittering, hvilken type køb man aktivt har tilmeldt sig.

5)  Varelotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte vilkår med virkning for eventuelt fremtidige køb. Der udbedes om accept af vilkår ved køb via MobilePay, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de for købet aktuelle vilkår, der også kan læses her.

6)  Varelotteriet kan til enhver tid overdrage hele sin drift og alle sine aktiviteter, herunder Kort- og MobilePay-abonnementer og betalingsserviceaftaler, til et helejet datterselskab, som herefter vil være ny aftalepart i forholdet til spilleren. Meddelelse om sådan overdragelse kommunikeres forud herfor på Varelotteriets hjemmeside samt pr. e-mail eller SMS.

7)  En spiller deltager med de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database som solgte til det pågældende mobiltelefonnummer. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Varelotteriets database, der er gældende.

Spillet
7)  Alle lodnumre har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Varelotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri (serie).
8)  En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme lodnummer fra sæson til sæson. Retten til at spille videre på et lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på lodnummeret i en trækning.

Køb og betaling
9)  Betaling for lodnumrene er en forudsætning for at spille. Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse, at spilleren er fyldt 18 år på tidspunktet for betaling. Er betaling ikke gennemført og registreret på Varelotteriets konto, spilles der ikke uanset årsagen hertil.
10)  Ved bestilling via MobilePay registreres spillet i Varelotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Varelotteriets database som tilhørende det pågældende registrerede mobiltelefonnummer, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
11)  Advis/kvittering fra Varelotteriet er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodnumre, forudsat at lodnumrene er registreret i Varelotteriets database, og Varelotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. Advis/kvittering sendes til det af Varelotteriet for spillet registrerede mobiltelefonnummer.
12) Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under køb af lodnumre via MobilePay og lodnumre på Advis/kvittering fra Varelotteriet, er de angivne lodnumre på Advis/kvittering fra Varelotteriet gældende.
13)  Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på Advis/kvittering fra Varelotteriet og de lodnumre, der er registreret på den pågældende mobiltelefonnummer i Varelotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database gældende.
Spilleren spiller dog alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Varelotteriets database, og betalingen er registreret på Varelotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Varelotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Varelotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en Advis/kvittering fra Varelotteriet, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Varelotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Varelotteriet i denne anledning.
14)  Spilleren opfordres til selv altid at kontrollere, at det er de rigtige lodnumre med korrekte priser, der står på Advis/kvittering fra Varelotteriet. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger.

Automatisk meddelelse om fornyelse
15)  Varelotteriet sender automatisk besked om fornyelse til det på spillet registrerede mobiltelefonnummer. Besked om fornyelse sendes umiddelbart efter sidste trækning, hvortil pågældende mobiltelefonnummer var registreret som aktivt spillende. Ved fornyelse fremsendes endvidere mulighed for at tilknytte fremtidige spil via en BS-aftale, der gælder særlige vilkår herfor, der skal tiltrædes, såfremt en sådan aftale ønskes indgået.

Ophør af spil
16)  Spil via MobilePay ophører automatisk efter sidste trækning, hvor pågældende mobiltelefonnummer er registreret som aktivt spillende. Medmindre spilleren i løbet af sit aktive spil har flyttet sit spil fra Mobilepay til spil via BS-aftale. I så fald forlænges spillet automatisk via opkrævning gennem BS jf. selvstændige vilkår herfor - læs evt. her.

Fortrydelsesret og manglende betaling
17)  Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Varelotteriet. Har spilleren bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven.
Har Varelotteriet ikke modtaget betaling via MobilePay, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

Gevinstudbetaling
18)  Der henvises til den til enhver tid gældende Spille- og gevinstplan, som kan ses her, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
19)  Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Varelotteriet til Skat før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Varelotteriet har således indbetalt afgiften. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Varelotteriet uvedkommende.
20)  Udbetaling af gevinster sker via advis til det mobiltelefonnummer, som Varelotteriet har registreret på spillet. Advis indeholder et link til brug for oprettelse af nødvendige spillerinformationer til brug for udbetaling, herunder identifikation af spiller samt oplysning af bankkonto- og registreringsnummer. Udbetaling kan også ske via NemKonto, hvis denne er registreret. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
21)  En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 4 måneder efter en series afslutning, tilfalder lotteriet.
22)  Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Varelotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og evt. foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.

Trækningen
23)  Trækningen af gevinstnumre foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige lodnumre, der indgår i lotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Varelotteriet eller Notarius Publicus i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet.

Trækningssystemet er Varelotteriets ejendom. Trækningssystemet kan via Notarius Publicus benyttes af andre lotterier. For yderligere information kontakt venligst Varelotteriet på telefon 39 29 60 88.

Offentliggørelse af trækningsresultater mv.
24)  Oplysning om trækningsresultater kan findes på her, i dagspressen, på DR-tekst TV side 758 eller hos vore forhandlere - se nærmeste her.

Personoplysninger
25)  Varelotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spil og med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger anvendes ikke til andre formål, medmindre den konkrete spiller giver samtykke hertil.
26)  Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Varelotteriet.

Ansvarsbegrænsninger
27)  Varelotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. her, på DR-tekst TV, i dagblade mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Varelotteriet, idet det alene er den officielle trækningsliste, der er gældende.
28)  Varelotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren – det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodnumre til andre.
29)  Varelotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Varelotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Varelotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil.
30)  Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Varelotteriet. Varelotteriet drives i henhold til en godkendelse fra Spillemyndigheden.
31)  Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Varelotteriet, herunder fortolkning af nærværende vilkår, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans.
Begrænsning for spil via MobilePay
32)  Vær opmærksom på, at bankernes regler for betaling for spil via MobilePay kan være pålagt en begrænsning, når det angår spil og lotteri. Ønsker du at bestille et større antal lodsedler, bedes du derfor rette direkte henvendelse til Varelotteriet.

Sikkerhed
33)  Varelotteriet benytter SSL-kryptering på serveren på op til 2048 bit kryptering ved overførsel af data.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@varelotteriet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr


Juli 2023

Varelotteriet A/S

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier