Køb lodsedler Min side
Næste trækning om:
10
DAGE
22
TIMER
30
MIN
55
SEK
Info

Vilkår for spil

Generelt om spillet og vilkårsændringer – herunder definitioner
1)  Varelotteriet er et spil, hvor en deltager spiller på en eller flere lodsedler, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme lodnummer/lodnumre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 8 og 16, og så længe lodnumrene udbydes af Varelotteriet.
2)  Lodnumre kan købes elektronisk direkte her. Elektronisk spil foregår med betaling og gevinstudbetaling via Betalingsservice (BS) og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Nærværende vilkår gælder alene for elektronisk spil, der overgår til betaling via BS.
3)  Spillet er delt op i to halvårlige lotterier (serier), der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hver serie er yderligere delt op i to sæsoner (sæson A og B). Hver sæson er opdelt i seks trækninger (1. – 6. trækning) hver med sin særskilte udtrækningsdato (2 trækninger per måned). En spilleperiode kan gælde for 1 trækning op til enten 6 trækninger i pågældende sæson eller op til 12 trækninger i den pågældende serie.
Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt trækning og efterfølgende spilleperioder samt prisen for hver spilleperiode kan ses på Spille- og gevinstplanen her.
Varelotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af trækninger, antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodnumre kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb.
Xtra Chancen kan tilkøbes for 25 kr. pr. sæson til et eksisterende lodnummer. Udtrækningen af Xtra Chancen foregår i forbindelse med Varelotteriets 3. trækning.
Xtra Chancen udtrækkes som en separat trækning, hvormed en spiller principielt både kan vinde præmier for 3. trækning samt gevinsten fra Xtra Chancen, såfremt Xtra Chancen er tilkøbt til det pågældende lod.
I det Xtra chancen dermed er et valgfrit tilkøb til et eksisterende lod, kan en spiller også vælge ikke at spille på Xtra Chancen på et i forvejen indkøbt lodnummer. I fald det pågældende lodnummer udtrækkes med Xtra Chancen gevinst, og spilleren ikke har købt Xtra Chancen til sit nummer, betragtes præmien som ikke vundet, idet Xtra Chance loddet ikke har været aktivt.
Det fremgår af spillerens lodseddel eller spillerens betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvilke lodder en spiller har købt Xtra Chancen til. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at spillerens indkøb stemmer overens med spillerens ønsker for deltagelse i Varelotteriet samt Xtra Chancen.
4)  Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Varelotteriets vilkår for spil på www.varelotteriet.dk. Ved køb her på hjemmesiden sker dette i forbindelse med bestillingen.
5)  Varelotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte vilkår med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om ændringer i vilkårene vil blive bekendtgjort på spillerens BS-meddelelse, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de ændrede vilkår på Varelotteriets hjemmeside.
6)  Varelotteriet kan til enhver tid overdrage hele sin drift og alle sine aktiviteter, herunder Kort Abonnent betalingsaftaler og BS betalingsserviceaftaler, til et helejet datterselskab, som herefter vil være ny aftalepart i forholdet til spilleren. Meddelelse om sådan overdragelse kommunikeres forud herfor på Varelotteriets hjemmeside samt på spillerens BS-meddelelse eller pr. e-mail til de spillere, der er tilmeldt Kort Abonnent betalingsaftale.
7)  En spiller deltager med de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database som solgte til den pågældende spiller. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Varelotteriets database, der er gældende.


Spillet
8)  Alle lodnumre har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Varelotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri (serie).
9)  En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme lodnummer fra serie til serie. Retten til at spille videre på et elektronisk lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på lodnummeret i en trækning.


Køb og betaling – oprettelse af BS betalingsserviceaftale
10)  Elektronisk spil er muligt med samtidig oprettelse af en BS-aftale hos Pengeinstitutternes Betalingsservice. Alene Varelotteriet kan formidle oprettelse af en BS-aftale. En oprettelse forudsætter:
• at spilleren opgiver sit CPR-nummer samt registrerings- og kontonummer på sit pengeinstitut.
• at spilleren er fyldt 18 år.
De bestilte lodnumre bliver tilknyttet BS, og lodnumre samt spilleperiode fremgår af den BS-oversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut.
11)  Der kan alene være tilknyttet én konto til hver BS-aftale. Efter oprettelsen af BS-aftalen er denne alene knyttet op omkring et betalings-id til BS. Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Varelotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved henvendelse til Varelotteriet.
12)  Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Varelotteriet om ændringer i navn og adresse samt om overdragelse af lodnumre til andre. Varelotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Varelotteriet opgivne spillernavn/adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id’et med BS. Varelotteriet overfører ikke automatisk eventuelle underretninger herom fra BS.
13)  Ved elektronisk bestilling og spil her på hjemmesiden registreres spillet i Varelotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Varelotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
14)  Hvis en bestilling og spil via en BS-aftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren ikke kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (resten af indeværende serie) med sit betalingskort. Bestilling med betalingskort forudsætter, at der samtidig indtastes oplysninger til brug for samtidig oprettelse af BS-aftale, jf. punkt 9 ovenfor. Spilleren spiller dog alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Varelotteriets database, og betalingen er registreret på Varelotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Varelotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Varelotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Varelotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Varelotteriet i denne anledning.
15)  BS-oversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodnumre, forudsat at lodnumrene er registreret i Varelotteriets database, og Varelotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en e-mail, der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet.
Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under online køb af lodnumre og lodnumre på BS-oversigten fra pengeinstituttet, er de angivne lodnumre på BS-oversigten fra pengeinstituttet gældende.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på BS-oversigten fra pengeinstituttet og de lodnumre, der er registreret på den pågældende spiller i Varelotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database gældende.
Betaling for lodnumrene er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Varelotteriets konto, spilles der ikke uanset årsagen hertil.
Spilleren opfordres til altid selv at kontrollere, at det er de rigtige lodnumre med korrekte priser, der står på BS-oversigten fra pengeinstituttet. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger.


Automatisk opkrævning – BS betalingsserviceaftale
16)  Fornyelse/genkøb af lodnumre sker automatisk via BS på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker så vidt muligt den 4. eller 5. hverdag i en måned i forbindelse med en ny sæsonstart.


Ophør/afmelding/afvisning – BS betalingsserviceaftale
17)  Hvis spilleren ønsker at ophøre med at spille, skal spilleren selv meddele dette til sit pengeinstitut, hvorefter BS-aftalen bringes til ophør/afmeldes med virkning fra førstkommende betalingsopkrævning ifølge BS-aftalen. Ved afmelding i forbindelse med/på baggrund af en udsendt opkrævning er spilleren selv ansvarlig for samtidig med afmeldingen af BS-aftalen at afvise den udsendte opkrævning. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler for BS-aftaler omkring afmelding/afvisning, som fremgår af betalingsoversigten.

Henvendelse om afmelding kan også rettes til Varelotteriet senest 14 dage før næste sæson fornyelse (senest medio marts, juni, september, december).


Fortrydelsesret og manglende betaling – BS betalingsserviceaftale
18)  Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Varelotteriet. Har spilleren bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven, idet det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via BS, er gældende jf. punkt 16 ovenfor. Har Varelotteriet ikke modtaget betaling via BS, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.


Gevinstudbetaling – BS betalingsserviceaftale
19)  Der henvises til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses her, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
20)  Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Varelotteriet til statskassen før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Varelotteriet har således indbetalt afgiften. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Varelotteriet uvedkommende.
21)  Udbetaling af gevinster sker automatisk via BS til den hos BS på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto så vidt muligt 1. hverdag i måneden efter, at hver enkelt trækning er afsluttet. Dette gælder også for gevinster, hvor købet for første spilleperiode er sket med betalingskort. Udbetalingen sker med frigørende virkning for Varelotteriet.
22)  Er spillerens BS-aftale blevet afmeldt, får spilleren i stedet overført beløbet til spillerens bankkonto. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
23)  Gevinster udleveres med fritgørende virkning for lotteriet til den, som har lodsedlen i hænde. Gevinster, der ikke er afhentet senest 3 måneder efter en series afslutning, tilfalder lotteriet.
24)  En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 3 måneder, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter Varelotteriet.
25)  Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Varelotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.


Køb og betaling – oprettelse af Kort Abonnement betalingsaftale
26)  Elektronisk spil er muligt med samtidig oprettelse af en Kort Abonnement betalingsaftale. Alene Varelotteriet kan formidle oprettelse af en Kort Abonnement betalingsaftale. En oprettelse forudsætter:
• at spilleren opgiver de relevante betalingskort oplysninger (kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre).
• at spilleren er fyldt 18 år.

27)  Der kan alene være tilknyttet én konto til hver Kort Abonnement betalingsaftale. Efter oprettelsen af Kort Abonnement betalingsaftalen er denne alene knyttet op omkring et abonnements-id hos Epay.
Eventuelt skift af pengeinstitut og betalingskort har betydning for aftalens videreførelse og skal derfor meddeles Varelotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved opdatering af kortoplysningerne via min side på www.varelotteriet.dk
28)  Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Varelotteriet om ændringer i navn og adresse samt om overdragelse af lodnumre til andre. Varelotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Varelotteriet opgivne spillernavn/adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id’et med Epay.
29)  Ved elektronisk bestilling og spil her på hjemmesiden registreres spillet i Varelotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Varelotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
30)  Spilleren spiller alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Varelotteriets database, og betalingen er registreret på Varelotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Varelotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Varelotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Varelotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Varelotteriet i denne anledning.
31)  Konto-oversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat at lodnumrene er registreret i Varelotteriets database, og Varelotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en e-mail, der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet.
Betaling for lodnumrene er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Varelotteriets konto, spilles der ikke uanset årsagen hertil.

 

Automatisk opkrævning – Kort Abonnement betalingsaftale
32)  Første køb via Kort Abonnement betalingsaftale kan foregå inden for en igangværende sæson. I dette tilfælde vil spilleren blive opkrævet resten af indeværende sæson. Fornyelse/genkøb af lodnumre, sker automatisk hver sæson (januar, april, juli, oktober), via abonnement betaling på spillerens betalingskort, så længe spilleren har et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Når betalingskortet udløber, kræver det en opdatering af de nye kortoplysninger, før man kan fortsætte spillet. Opkrævningen sker så vidt muligt den 1. eller 2. hverdag i en måned i forbindelse med en ny sæsonstart. I det tilfælde at Varelotteriets opkrævning ikke kan gennemføres, betragtes abonnementet som ophørt.

 

Ophør/afmelding/afvisning – Kort Abonnement betalingsaftale
33)  Abonnement aftalen kan opsiges ved kontakt til Varelotteriet på telefon 39 29 60 88.
Henvendelse om opsigelse kan også rettes til Varelotteriet senest 14 dage før næste sæson fornyelse (senest medio marts, juni, september, december).

Fortrydelsesret og manglende betaling – Kort Abonnement betalingsaftale
34)  Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Varelotteriet. Har spilleren bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven, idet det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via kort abonnement, er gældende jf. punkt 16 ovenfor. Har Varelotteriet ikke modtaget betaling via Epay, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

 

Gevinstudbetaling – Kort Abonnement betalingsaftale
35)  Der henvises til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses her, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
36)  Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Varelotteriet til statskassen før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Varelotteriet har således indbetalt afgiften. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Varelotteriet uvedkommende.
37)  Det er spillerens ansvar at oplyse bankkonto- og registreringsnummer til indsættelse af eventuelle gevinster. Herunder at opdatere dette hvis der skiftets pengeinstitut eller kontonummer. Ændring af kontonummer kan ske via min side på www.varelotteriet.dk eller ved henvendelse til Varelotteriet. Udbetaling af gevinster sker automatisk via bankoverførsel til den på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto umiddelbart efter trækningen er afsluttet. Udbetalingen sker med frigørende virkning for Varelotteriet.
38)  Er der ikke oprettet et kontonummer til indsættelse af gevinster, kan eventuelle gevinster ikke udbetales. Spilleren vil så vidt det er muligt få advis om, at der skal registreres et kontonummer, før gevinsten kan komme til udbetaling. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
39)  Gevinster udleveres med frigørende virkning for lotteriet til den, som er registreret på lodsedlen i Varelotteriets database. Gevinster, der ikke er afhentet senest 3 måneder efter en series afslutning, tilfalder lotteriet.
40)  En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 3 måneder, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter Varelotteriet.
41)  Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Varelotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.


Trækningen
42)  Trækningen af gevinstnumre foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige lodnumre, der indgår i lotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Varelotteriet eller Notarius Publicus i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet.

Trækningssystemet er Landbrugslotteriets og Varelotteriets ejendom. Trækningssystemet kan via Notarius Publicus benyttes af andre lotterier. For yderligere information kontakt venligst Varelotteriet på telefon 39 29 60 88.


Offentliggørelse af trækningsresultater mv.
43)  Oplysning om trækningsresultater kan findes på her, i dagspressen, på DR-tekst TV side 758 eller hos vore forhandlere - se nærmeste her


Personoplysninger
44)  Personoplysningerne registreres hos Varelotteriet A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes på ikke aktive spillere. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Varelotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spil og med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger anvendes ikke til andre formål, medmindre den konkrete spiller giver samtykke hertil. Oplysninger om CPR-nummer slettes fra Varelotteriets database, når der er oprettet en BS-aftale.

45)  Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Varelotteriet på info@varelotteriet.dk.


Ansvarsbegrænsninger
46)  Varelotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. her, på DR-tekst TV, i dagblade mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv., såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Varelotteriet, idet det alene er den officielle trækningsliste, der er gældende.
47)  Varelotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren – det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodnumre til andre.
48)  Varelotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Varelotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Varelotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil.
49)  Varelotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en BS-aftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller BS, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Varelotteriet.
50)  Justitsministeriet fører løbende kontrol med Varelotteriet. Varelotteriet drives i henhold til en særlig bevilling meddelt af Justitsministeriet. Til at føre kontrol med at lotteriet overholder bevillingen, har Justitsministeriet udnævnt en kontrollør.
51)  Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Varelotteriet, herunder fortolkning af nærværende vilkår, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans.

 

Begrænsning for spil via betalingskort
Vær opmærksom på, at bankernes regler for betalingskort, sætter en begrænsning på 5.000 kroner i samlet køb pr. dag, når det angår spil og lotteri.
Ønsker du at bestille et større antal lodsedler, bedes du derfor rette direkte henvendelse til Varelotteriet.

Der kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Elektron og Mastercard.


Sikkerhed
Varelotteriet benytter SSL-kryptering på serveren på op til 2048 bit kryptering ved overførsel af data.

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@varelotteriet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

 


Juni 2022
Varelotteriet

 

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier