Næste trækning om:
06
DAGE
03
TIMER
14
MIN
59
SEK
Info

Vilkår for spil

Generelt om spillet og vilkårsændringer – herunder definitioner

1) Varelotteriet er et spil, hvor en deltager spiller på en eller flere lodsedler, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme lodnummer/lodnumre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 8 og 16, og så længe lodnumrene udbydes af Varelotteriet.

2) Lodnumre kan købes elektronisk direkte her. Elektronisk spil foregår med betaling og gevinstudbetaling via Betalingsservice (BS) samt kreditkortabonnement og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Nærværende vilkår gælder alene for elektronisk spil, der overgår til betaling via BS samt kreditkortabonnement.
3) Spillet er delt op i to halvårlige lotterier (serier), der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hver serie er yderligere delt op i to sæsoner (sæson A og B). Hver sæson er opdelt i seks trækninger (1.-6. trækning) hver med sin særskilte udtrækningsdato (2 trækninger per måned). En spilleperiode kan gælde for 1 trækning op til enten 6 trækninger i pågældende sæson eller op til 12 trækninger i den pågældende serie.
Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt trækning og efterfølgende spilleperioder samt prisen for hver spilleperiode kan ses på Spille- og gevinstplanen her.
Varelotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af trækninger, antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodnumre kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb.
Xtra Chancen kan tilkøbes for 25 kr. pr. sæson til et eksisterende lodnummer. Udtrækningen af Xtra Chancen foregår i forbindelse med Varelotteriets 3. trækning.
Xtra Chancen udtrækkes som en separat trækning, hvormed en spiller principielt både kan vinde præmier for 3. trækning samt gevinsten fra Xtra Chancen, såfremt Xtra Chancen er tilkøbt til det pågældende lod.
I det Xtra Chancen dermed er et valgfrit tilkøb til et eksisterende lod, kan en spiller også vælge ikke at spille på Xtra Chancen på et i forvejen indkøbt lodnummer. I fald det pågældende lodnummer udtrækkes med Xtra Chancen gevinst, og spilleren ikke har købt Xtra Chancen til sit nummer, betragtes præmien som ikke vundet, idet Xtra Chance loddet ikke har været aktivt.
Det fremgår af spillerens lodseddel eller spillerens betalingsoversigt fra Betalingsservice eller kvitteringen fra kreditkortabonnement, hvilke lodder en spiller har købt Xtra Chancen til. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at spillerens indkøb stemmer overens med spillerens ønsker for deltagelse i Varelotteriet samt Xtra Chancen.
4) Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Varelotteriets Vilkår for spilwww.varelotteriet.dk. Ved køb her på hjemmesiden sker dette i forbindelse med bestillingen. Vilkår for spil accepteres ligeledes hver gang spillet fornys via BS eller kreditkortabonnement.
5) Varelotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte vilkår med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om ændringer i vilkårene vil blive bekendtgjort på spillerens BS-meddelelse, medmindre der er tale om mindre opdateringer eller ændringer som sproglige rettelser og konsekvensrettelser, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de ændrede vilkår på Varelotteriets hjemmeside.
6) Varelotteriet kan til enhver tid overdrage hele sin drift og alle sine aktiviteter, herunder kreditkortabonnement og BS-aftaler, til et helejet datterselskab, som herefter vil være ny aftalepart i forholdet til spilleren. Meddelelse om sådan overdragelse kommunikeres forud herfor på Varelotteriets hjemmeside samt på spillerens BS-meddelelse eller pr. e-mail til de spillere, der er tilmeldt kreditkortabonnement.
7) En spiller deltager med de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database som solgte til den pågældende spiller. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Varelotteriets database, der er gældende.

Spillet
8) Alle lodnumre har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Varelotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri (serie).
9) En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme lodnummer fra serie til serie. Retten til at spille videre på et elektronisk lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på lodnummeret i en trækning.

Køb og betaling – oprettelse af BS betalingsserviceaftale
10) Elektronisk spil er muligt med samtidig oprettelse af en BS-aftale hos Pengeinstitutternes Betalingsservice. Alene Varelotteriet kan formidle oprettelse af en BS-aftale. En oprettelse forudsætter:
• at spilleren opgiver sit CPR-nummer samt registrerings- og kontonummer på sit pengeinstitut.
• at spilleren er fyldt 18 år.
De bestilte lodnumre bliver tilknyttet BS, og lodnumre samt spilleperiode fremgår af den BS-oversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut.
11) Der kan alene være tilknyttet én konto til hver BS-aftale. Efter oprettelsen af BS-aftalen er denne alene knyttet op omkring et betalings-id til BS. Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Varelotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved henvendelse til Varelotteriet.
12) Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Varelotteriet om ændringer i navn og adresse samt om overdragelse af lodnumre til andre. Varelotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Varelotteriet opgivne spillernavn/adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id’et med BS. Varelotteriet overfører ikke automatisk eventuelle underretninger herom fra BS.
13) Ved elektronisk bestilling og spil her på hjemmesiden registreres spillet i Varelotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Varelotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
14) Hvis en bestilling og spil via en BS-aftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren ikke kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (resten af indeværende serie) online (via kreditkort, MobilePay, eller andre online-betalingsløsninger), hvilket forudsætter, at der samtidig indtastes oplysninger til brug for samtidig oprettelse af BS-aftale, jf. punkt 9 ovenfor. Spilleren spiller dog alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Varelotteriets database, og betalingen er registreret på Varelotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Varelotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Varelotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Varelotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Varelotteriet i denne anledning.
15) BS-oversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodnumre, forudsat at lodnumrene er registreret i Varelotteriets database, og Varelotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en e-mail, der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet.
Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under online køb af lodnumre og lodnumre på BS-oversigten, er de angivne lodnumre på BS-oversigten gældende.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på BS-oversigten og de lodnumre, der er registreret på den pågældende, spiller i Varelotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Varelotteriets database gældende.
Betaling for lodnumrene er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Varelotteriets konto, spilles der ikke uanset årsagen hertil.
Spilleren opfordres til altid selv at kontrollere, at det er de rigtige lodnumre med korrekte priser, der står på BS-oversigten. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger.

Automatisk opkrævning – BS-aftale
16) Fornyelse/genkøb af lodnumre sker automatisk via BS på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker så vidt muligt den 2., 3., 4. eller 5. hverdag i en måned i forbindelse med en ny sæsonstart.

Ophør/afmelding/afvisning – BS-aftale
17) Hvis spilleren ønsker at ophøre med at spille, skal spilleren selv meddele dette til sit pengeinstitut, hvorefter BS-aftalen bringes til ophør/afmeldes med virkning fra førstkommende betalingsopkrævning ifølge BS-aftalen. Ved afmelding i forbindelse med/på baggrund af en udsendt opkrævning er spilleren selv ansvarlig for samtidig med afmeldingen af BS-aftalen at afvise den udsendte opkrævning. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler for BS-aftaler omkring afmelding/afvisning, som fremgår af betalingsoversigten.
Henvendelse om afmelding kan også rettes til Varelotteriet senest 14 dage før næste sæson fornyelse (senest primo marts, juni, september, december).

Fortrydelsesret og manglende betaling – BS-aftale
18) Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Varelotteriet. Har spilleren bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven, idet det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via BS, er gældende jf. punkt 16 ovenfor. Har Varelotteriet ikke modtaget betaling via BS, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

Gevinstudbetaling – BS-aftale
19) Der henvises til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses her, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
20) Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Varelotteriet til Skat før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Varelotteriet uvedkommende.
21) Udbetaling af gevinster sker automatisk via BS til den hos BS på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto så vidt muligt 1. hverdag i måneden efter, at hver enkelt trækning er afsluttet. Dette gælder også for gevinster, hvor købet for første spilleperiode er sket med betalingskort. Udbetalingen sker med frigørende virkning for Varelotteriet.
22) Er spillerens BS-aftale blevet afmeldt, får spilleren i stedet overført beløbet til spillerens bankkonto. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
23) Gevinster udleveres med fritgørende virkning for lotteriet til den, som har lodsedlen i hænde. Gevinster, der ikke er afhentet senest 4 måneder efter en series afslutning, forældes og tilfalder lotteriet.
24) En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 4 måneder, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter Varelotteriet.
25) Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Varelotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.

Køb og betaling – oprettelse af kreditkortabonnement
26) Elektronisk spil er muligt med samtidig oprettelse et kreditkortabonnement. Alene Varelotteriet kan formidle oprettelse af et kreditkortabonnement. En oprettelse forudsætter:
• at spilleren opgiver de relevante betalingskort oplysninger (kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre).
• at spilleren er fyldt 18 år.
27) Der kan alene være tilknyttet én konto til hvert kreditkortabonnement. Efter oprettelsen af kreditkortabonnementet er denne alene knyttet op omkring et abonnements-id hos betalingsformidleren.
Eventuelt skift af pengeinstitut og betalingskort har betydning for aftalens videreførelse og skal derfor meddeles Varelotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved opdatering af kortoplysningerne via "Min Side" klik her.
28) Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Varelotteriet om ændringer i navn og adresse samt om overdragelse af lodnumre til andre. Varelotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Varelotteriet opgivne spillernavn/adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id’et fra online-betalingsformidleren.
29) Ved elektronisk bestilling og spil her på hjemmesiden registreres spillet i Varelotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Varelotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
30) Spilleren spiller alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Varelotteriets database, og betalingen er registreret på Varelotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Varelotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Varelotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Varelotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Varelotteriet i denne anledning.
31) Konto-oversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat at lodnumrene er registreret i Varelotteriets database, og Varelotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en e-mail, der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet.
Betaling for lodnumrene er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Varelotteriets konto, spilles der ikke uanset årsagen hertil.

Automatisk opkrævning – kreditkortabonnement
32) Første køb via kreditkort abonnement kan foregå inden for en igangværende sæson. I dette tilfælde vil spilleren blive opkrævet resten af indeværende sæson. Fornyelse/genkøb af lodnumre, sker automatisk hver sæson (januar, april, juli, oktober), via abonnement betaling på spillerens betalingskort, så længe spilleren har et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Når betalingskortet udløber, kræver det en opdatering af de nye kortoplysninger, før man kan fortsætte spillet. Opkrævningen sker så vidt muligt den 1. eller 2. hverdag i en måned i forbindelse med en ny sæsonstart. I det tilfælde at Varelotteriets opkrævning ikke kan gennemføres, betragtes abonnementet som ophørt.

Ophør/afmelding/afvisning – kreditkortabonnement
33) Abonnement aftalen kan opsiges ved kontakt til Varelotteriet på telefon 39296088. Henvendelse om opsigelse kan rettes til Varelotteriet senest 14 dage før næste sæson fornyelse (senest medio marts, juni, september, december).

Fortrydelsesret og manglende betaling – kreditkortabonnement
34) Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Varelotteriet. Har spilleren bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven, idet det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via kort abonnement, er gældende jf. punkt 32 ovenfor. Har Varelotteriet ikke modtaget betaling via online-betalingsformidleren, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

Gevinstudbetaling – kreditkortabonnement
35) Der henvises til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses her, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
36) Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Varelotteriet til Skat før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Varelotteriet uvedkommende.
37) Det er spillerens ansvar at oplyse sit CPR-nummer til indsættelse af eventuelle gevinster via Nemkonto. Udbetaling af gevinster sker automatisk via bankoverførsel til den på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto/Nemkonto umiddelbart efter trækningen er afsluttet. Udbetalingen sker med frigørende virkning for Varelotteriet.
38) Er der ikke oprettet et kontonummer/Nemkonto til indsættelse af gevinster, kan eventuelle gevinster ikke udbetales. Spilleren vil så vidt det er muligt få advis om, at der skal registreres et kontonummer/Nemkonto, før gevinsten kan komme til udbetaling. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
39) Gevinster udleveres med frigørende virkning for lotteriet til den, som er registreret på lodsedlen i Varelotteriets database. Gevinster, der ikke er afhentet senest 4 måneder efter en series afslutning, forældes og tilfalder lotteriet.
40) En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 4 måneder, efter en series afslutning, forældes og tilfalder herefter Varelotteriet.
41) Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Varelotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.

Trækningen
42) Trækningen af gevinstnumre foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige lodnumre, der indgår i lotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Varelotteriet eller Notarius Publicus i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet.
Trækningssystemet er Varelotteriets ejendom. Trækningssystemet kan via Notarius Publicus benyttes af andre lotterier. For yderligere information kontakt venligst Varelotteriet på telefon 39296088.

Offentliggørelse af trækningsresultater mv.
43) Oplysning om trækningsresultater kan findes her, i dagspressen, på Danmarks Radios tekst-TV side 758 eller hos vore forhandlere - se nærmeste her.

Behandling af personoplysninger
44) For information om Varelotteriets behandling af personoplysninger, herunder vedrørende formål, retsgrundlag, opbevaringsperioder og de registreredes rettigheder, se Varelotteriets Persondatapolitik & vilkår for elektronisk post her. Spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan altid rettes til Varelotteriet på info@varelotteriet.dk.

Kommunikation via elektronisk post
45) Varelotteriet benytter elektronisk post til at kommunikere med spillere samt andre interessenter.
Elektronisk post omfatter for tiden e-mails, SMS, MMS. Hvis spilleren anvender Facebook, Messenger og andre tjenester, Varelotteriet understøtter, til at rette henvendelse til Varelotteriet, vil henvendelsen sædvanligvis blive besvaret ved brug af samme tjeneste.
Varelotteriet bruger elektronisk post til at sende følgende:
Information om gevinst, bekræftelse på modtagelse af køb af spil samt kontrol af købet, reminder om fornyelse af spil, bekræftelse på ophør på spil samt kontrol heraf samt anmodning om deltagelse i ikke salgsrelaterede markedsundersøgelser og andre servicemeddelelser.

Ansvarsbegrænsninger
46) Varelotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. her, på Danmarks Radios tekst-TV, i dagblade mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv., såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Varelotteriet, idet det alene er den officielle trækningsliste, der er gældende.
47) Varelotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren – det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodnumre til andre.
48) Varelotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Varelotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Varelotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil.
49) Varelotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en BS-aftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller BS, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Varelotteriet.
50) Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Varelotteriet. Varelotteriet drives i henhold til en tilladelse fra Spillemyndigheden. Til at føre kontrol med at lotteriet overholder bevillingen, har Justitsministeriet udnævnt en kontrollør.
51) Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Varelotteriet, herunder fortolkning af nærværende vilkår, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans.

Begrænsning for spil via betalingskort
Vær opmærksom på, at bankernes regler for betalingskort, sætter en begrænsning på 5.000 kroner i samlet køb pr. dag, når det angår spil og lotteri.
Ønsker du at bestille et større antal lodsedler, bedes du derfor rette direkte henvendelse til Varelotteriet.
Der kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Elektron og Mastercard.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@varelotteriet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Juli 2023
Varelotteriet A/S

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier