Køb lodsedler Min side
NY GEVINSTPLAN OG PRIS FRA SERIE 273. Læs mere
Næste trækning om:
04
DAGE
17
TIMER
04
MIN
19
SEK
Info

Vilkår for Klub Varelotteriet

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF KLUB VARELOTTERIETS TILBUD

 

Anvendelse af Klub Varelotteriets tilbud reguleres af disse vilkår og betingelser (”Betingelserne”). Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i betingelserne, herunder eventuelle ændringer heraf. Den til enhver tid gældende version er til rådighed på www.varelotteriet.dk.

 

1. OM KLUB VARELOTTERIET
Klub Varelotteriet udbydes af Varelotteriet A/S (”Varelotteriet”) som en tilbudsservice til Varelotteriets aktive kunder, og til dem der har givet samtykke til markedsføring fra Varelotteriet.
Formålet med Klub Varelotteriet er at samle købekraften for derigennem at opnå rabatter og særtilbud fra eksterne leverandører indenfor kategorierne oplevelser, services og livsstil, således at de enkelte brugere kan tilbydes Klub Varelotteriets tilbud (”KVL-tilbud”) på vilkår, som de enkelte brugere formodningsvis ikke ville kunne opnå alene. De KVL-tilbud, som kan aftages gennem Klub Varelotteriet, udbydes af eksterne leverandører. Ethvert køb foretages uden om Varelotteriet og resulterer derfor i et aftaleforhold udelukkende mellem brugeren og leverandørerne af KVL-tilbud. Varelotteriets funktion består således udelukkende i formidling af leverandørernes varer og tjenesteydelser til Varelotteriets aktive kunder, og til dem der har givet samtykke til markedsføring fra Varelotteriet.

 

2. BETINGELSER
Ved anvendelse af KVL-tilbud accepterer du samtidig betingelserne, som ikke indeholder forpligtelser for dig. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, skal du undlade at anvende KVL-tilbud. Anvendelsen af KVL-tilbud er således frivilligt. KVL-tilbud kan tilgås gennem Varelotteriets hjemmeside og kræver oprettelse af bruger under funktionen ”min side” (se www.varelotteriet.dk/log-ind) Adgang til Klub Varelotteriet kan også foregå via et link i en nyhedsmail fra Varelotteriet. Der er ikke omkostninger forbundet med adgangen til Klub Varelotteriet og dermed anvendelsen af KVL-tilbud. Minimumsalderen for anvendelse af KVL-tilbud er 18 år. Såfremt du ikke opfylder alderskravet, må du ikke anvende KVL-tilbud. Anvendelse af KVL-tilbud er forbeholdt privatpersoner.

 

3. KVL-TILBUD
Varelotteriet udvælger løbende de fordelagtige KVL-tilbud, som gennem Klub Varelotteriet kan aftages af Varelotteriets aktive kunder, og dem der har givet samtykke til markedsføring fra Varelotteriet.
Varelotteriet forestår forhandling og indgåelse af aftaler med de leverandører, som ønsker deres varer eller tjenesteydelser udbudt gennem Klub Varelotteriet som KVL-tilbud. Klub Varelotteriet tilbyder produkter inden for kategorierne oplevelser, services og livsstil.
Der ydes ingen garanti for eksklusivitet, og Varelotteriet garanterer ikke, at KVL-tilbud ikke kan købes på samme vilkår via andre kanaler. Det garanteres endvidere ikke, at identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser, som udbydes gennem Klub Varelotteriet, ikke kan opnås på mere fordelagtige vilkår på anden vis. For hvert KVL-tilbud er angivet en eksponeringsperiode, hvilket vil sige den periode, inden for hvilken KVL-tilbuddet kan anvendes. Varelotteriet er berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, at fjerne eller ændre indholdet af et givent KVL-tilbud, herunder også eksponeringsperiode. Varelotteriet stiller krav om at leverandørerne, i forbindelse med dit køb af KVL-tilbud, indhenter din godkendelse af salgsbetingelser eller lignende, samt at leverandørerne angiver, hvortil du skal rette henvendelse i forbindelse med bl.a. reklamation eller udnyttelse af fortrydelsesret. Varelotteriet indestår ikke for indholdet eller lovligheden af leverandørernes salgsbetingelser, lige som Varelotteriet ikke indestår for, at leverandørerne overholder markedsføringsloven, købeloven, forbrugeraftaleloven eller anden relevant lovgivning. Afmelding eller opsigelse af køb af KVL-tilbud foretaget gennem Klub Varelotteriet skal ske direkte over for leverandøren af det pågældende KVL-tilbud og i henhold til leverandørens konkrete vilkår for det pågældende KVL-tilbud. Afmeldelse og opsigelse er Varelotteriet uvedkommende. Varelotteriet faciliterer ikke, hverken direkte eller indirekte, afmeldelse eller opsigelse over for leverandørerne af KVL-tilbud.

 

4. PERSONOPLYSNINGER
Varelotteriet indsamler og behandler dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt af hensyn til Varelotteriets gennemførelse af lotterier og med det formål at kunne håndtere de enkelte kunders deltagelse og udbetaling af gevinster. Herudover anvender vi din e-mail og dit mobilnummer til at sende dig markedsføring, forudsat at du har givet samtykke til, at vi må sende dig markedsføring ved hjælp af elektronisk post. Varelotteriet er dataansvarlig for disse personoplysninger.
Nogle KVL-tilbud kan kræve, at du afgiver et udtrykkeligt samtykke, således at leverandøren kan kontakte dig i forbindelse med den endelige aftale om et givent KVL-tilbud. Såfremt du afgiver dette udtrykkelige samtykke, vil Varelotteriet videregive de kontaktoplysninger, som Varelotteriet har indsamlet gennem din deltagelse i Varelotteriets lotterier, til leverandøren. Varelotteriet vil til enhver tid behandle dine personoplysninger i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

 

5. MISLIGHOLDELSE
Manglende overholdelse af Betingelserne er en væsentlig misligholdelse, som kan medføre spærring af din adgang til KVL-tilbud. Enhver form for automatiseret brug, manipulation eller misbrug af KVL-tilbud eller af Varelotteriets relevante data mv. er ligeledes væsentlig misligholdelse af Betingelserne og vil medføre spærring af din adgang til KVL-tilbud. I de tilfælde, hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse.

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE
En hvilken som helst anvendelse af KVL-tilbud sker på eget ansvar. Varelotteriet kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af KVL-tilbud, herunder for bl.a. handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til oplysninger indeholdt i KVL-tilbuddene, manglende adgang til KVL-tilbud, tab af data, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende tab samt øvrige følgeskader, uanset om Varelotteriet har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på KVL-tilbud. Varelotteriet indestår ikke for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af KVL-tilbud, herunder for bl.a. forsinkelser, ukorrektheder, fejl, afbrydelser eller mangler fra leverandørens levering. Din anvendelse og køb af varer eller tjenesteydelser af enhver art, som er tilgængeliggjort gennem Klub Varelotteriet, sker på eget ansvar og for egen risiko i forholdet mellem dig og leverandøren af det pågældende KVL-tilbud. Varelotteriet er ikke ansvarlig for indholdet af andre tilbud, som du direkte eller indirekte får adgang til gennem KVL-tilbud, herunder via bl.a. links fra KVL-tilbud. Varelotteriet foretager ingen generel kvalitetssikring eller verifikation af sådant markedsføringsmateriale mv., og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra tredjepartsudbydere kan derfor forekomme. Varelotteriet påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende.

 

7. OPHØR AF ADGANG TIL KLUB VARELOTTERIET
Adgang til Klub Varelotteriet forudsætter, at du har tilknyttet minimum ét aktivt lodnummer fra Varelotteriets lodtrækninger til ”min side” på www.varelotteriet.dk, eller at du har afgivet samtykke til markedsføring fra Varelotteriet. I de tilfælde, hvor der ikke længere er minimum ét aktivt lodnummer fra Varelotteriets lodtrækninger tilknyttet til ”min side” – f.eks. ved manglende fornyelse eller manglende betaling af lodnummer, eller du har tilbagetrukket dit samtykke til markedsføring fra Varelotteriet – bortfalder din adgang til ”min side” og dermed din adgang til Klub Varelotteriet.

 

8. ÆNDRINGER AF VILKÅR OG BETINGELSER
Varelotteriet er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i nærværende vilkår og betingelser for anvendelse af KVL-tilbud. Såfremt Varelotteriet foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret om ændringerne ved din næstkommende anvendelse af KVL-tilbud. Det anbefales, at du gennemgår de opdaterede vilkår og betingelser på www.varelotteriet.dk, eftersom du accepterer disse ved din fortsatte anvendelse af KVL-tilbud. Du kan ikke fortsætte anvendelsen af KVL-tilbud, såfremt du ikke kan acceptere de reviderede vilkår og betingelser.

 

9. LOVVALG OG VÆRNETING
Adgang til Klub Varelotteriet samt anvendelse af KVL-tilbud er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved Københavns Byret.

 

10. KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til nærværende vilkår og betingelser for anvendelse af KVL-tilbud, bedes du kontakte Varelotteriet på:
E-mail: info@varelotteriet.dk
Varelotteriet A/S
Rosbæksvej 5
2100 København Ø
Danmark
CVR-nummer: 42971251*

 

11. VERSION
Betingelserne for anvendelse af KVL-tilbud er senest revideret med virkning fra den 1. juni 2020.
20200601

 

*Tidligere samtykker til Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri CVR-nummer 17481819 er den 15. august 2022 overført til Varelotteriet A/S. CVR-nummer 42971251 jævnført vilkår og tidligere varsel.

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier